Winkelwagen (leeg) 0
Bijbelkiezer (2624 products)

Taal

Soort

Bijbelvertaling naam

Speciale editie

ANBI

De ZakBijbelBond is opgericht in 1914 en in 2004 gefuseerd met Gospel for Guests.
Statutaire naam: Stichting ZBB-Gospel for Guests
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41199044

Fiscaal nummer: 802853985

Postadres: Postbus 141, 6860 AC  Oosterbeek

Bestuur:
Dhr. C. Weeda - voorzitter
Mevr. W. Meijboom-Pannekoek - penningmeester
Mevr. A.C. Baksteen - secretaris
Dhr. H. van der Woude - alg. bestuurslid
Dhr. G. Babayan - alg. bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft slechts 1 werknemer in vaste dienst.

De directeur ontvangt een bescheiden salaris, hetgeen voor een functie bij een non-profit organisatie als normaal beschouwd mag worden.

----

Missie & doelstellingen:

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft als doelstelling mensen te stimuleren God's Woord te lezen of te beluisteren, bij zich te dragen en te delen met anderen.

----

Hieraan geeft de stichting invulling door:

Beschikbaar maken van Bijbels en/evangelisatiemateriaal in alle hier benodigde talen welke gemiddeld tegen kostprijs geleverd worden.
Project Lees-Draag-Deel: Christenen oproepen het Johannes-evangelie te lezen, bij zich te dragen en door te geven.
Project: AudioBijbels voor Afrika - Het gratis verstrekken van AudioBijbels welke door zendelingen in Afrika gratis verstrekt worden aan hen die God's Woord niet kunnen lezen.
Project: AudioBijbels voor blinden - Het gratis verstrekken van AudioBijbels voor verspreiding van Gods Woord aan blinden en slechtzienden o.a. in  ontwikkelingsgebieden
Het Bijbelfonds: Gratis Bijbels voor hen die er geen hebben en graag in het bezit komen van een Bijbel.
De BasisBijbel: Als uitgever van de BasisBijbel publiceren we edities welke voor evangelisatie en bijbelverspreiding gebruikt kunnen worden. Deze gemakkelijke bijbelvertaling wordt door behoorlijk wat evangelisten als bijbelvertaling van hun voorkeur gezien, om te verspreiden.

----

De manier waarop de instelling geld werft:

Fondsen worden geworven onder de eigen achterban. N.a.v. de gebeds-en nieuwsbrieven ontvangen we giften vanuit onze achterban.
Tevens kan via onze webshop gedoneerd worden voor de activiteiten van de stichting.

Daarnaast probeert de stichting wanneer mogelijk een redactioneel stuk in de media (landelijke kranten e.d.) te plaatsen, waaruit ook weer giften binnen komen om de activiteiten te kunnen voortzetten.

----

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

Stichting ZBB-Gospel for Guests houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Alle fondsen en gelden die binnenkomen zullen worden aangewend voor het op voorraad nemen en kunnen leveren van Bijbels in allerlei talen en het gratis verstrekken van luisterbijbels aan de genoemde projecten. Het vermogen van de stichting zit metname in de voorraad met Bijbels in allerlei talen. Zie hiervoor onze jaarverslagen hieronder.

----

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2011


Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2019

----

Meerjarenprognose:

2019-2021

----

Voor een verslag van onze werkzaamheden kunt u onze gebeds- en nieuwsbrieven hier bekijken:

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2018-1

2018-2

2019-1  o.a. Doordat we in 2019 onze webshop geheel opnieuw moesten opbouwen, is er in dat jaar maar 1 gebeds- en nieuwsbrief verschenen.

2020-1 (verschijnt juni 2020)

2020-2 (verschijnt september 2020)

2020-3 (verschijnt december 2020)

----

Het actueel verslag:

In 2020 gaan we verder met de ontwikkeling van de luisterversie van de BasisBijbel.
Ook brengen we het Lukas-evangelie uit de BasisBijbel uit als handzaam boekje om door te geven.
I.v.m. corona zijn we druk bezig nieuwe wegen te vinden om de lectuur te verspreiden. Omdat mensen elkaar minder opzochten, was er minder gelegenheid elkaar een bijbelgedeelte door te geven.

We helpen de internationaal opererende MegaVoice mee met het nadenken over fondswerving en distributie. Deze non-profit organisatie verspreid luisterbijbels wereldweid. We mogen hen ook adviseren op het gebied van SEO (vindbaarheid op Google).

Vanuit het Bijbelfonds benaderen we actief organisaties om gratis Bijbels uit het Bijbelfonds aan te bieden. Op www.bijbelfonds.nl leveren we gratis Bijbels uit.

Blijvend leveren we via www.zakbijbelbond.nl Bijbels zoveel mogelijk tegen kostprijs. Daar waar het kan, leveren we de Bijbels zelfs onder onze kostprijs. Dit alles om de verspreiding te bevorderen. Bij elke bestelling kan men vanaf april 2020 een gratis Nieuw Testament uit de BasisBijbel meegeleverd krijgen.

----

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor:

info@zakbijbelbond.nl

026 3338048 (op werkdagen van 9:00 - 17:00 uur)