Bijbelkiezer (2261 products)

Taal

Soort

Bijbelvertaling naam

Speciale editie

ALGEMENE VOORWAARDEN


Voor zendingen binnen NL rekenen wij € 3,50 verzendkosten.
Zendingen binnen NL met een Nederlandse Bijbel zijn vrij van verzendkosten.
Met uitzondering van de toch al voordelige BasisBijbel.

Wat onze leveringsvoorwaarden betreft volgen wij de Nederlandse wet.
Deze voorwaarden zijn met zorg opgesteld, mocht hier echter een fout ingeslopen zijn, dan geldt uiteraard altijd de Nederlandse wet.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief verzendkosten (deze bestaan uit portokosten, verpakkingskosten en administratiekosten). Backorders worden als aparte bestelling verwerkt en brengen zodoende ook portokosten met zich mee. Wij berekenen slechts een deel van onze verzendkosten aan u door. Indien u een fout maakt bij het opgeven van uw adres en wij derhalve een extra verzendpoging moeten ondernemen, zijn wij genoodzaakt onze volledige verzendkosten aan u door te berekenen. Verzending geschied in dat geval na ontvangst van betaling. Mocht u op dat moment ervoor kiezen uw bestelling te annuleren, dan zijn wij genoodzaakt de door ons gemaakte verzendkosten naar het foutieve adres te verrekenen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 4. Levering

4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij niet binnen 30 dagen leveren. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Wanneer wij aangeven dat de levertijd langer zal zijn dan 30 dagen en u geeft aan dat u de bestelling toch uitgevoerd wilt hebben (speciale zoekopdrachten / leveringen), valt dat deel van uw bestelling verder buiten deze algemene voorwaarden. Wij maken in dat geval met u afzonderlijke afspraken waarmee u akkoord dient te gaan voordat wij ons speciaal voor u zullen inspannen om het product toch zo spoedig als mogelijk aan u te leveren.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.4 Wanneer het door u opgegeven verzendadres onjuist / onbestelbaar blijkt, zijn we genoodzaakt de daadwerkelijke verzendkosten (deze liggen meestal hoger dan wij aanvankelijk doorberekend hebben) door te berekenen. Hierbij hanteren we het actuele tarief van PostNL zoals op hun website na te kijken valt.

Artikel 5. Reclames, aansprakelijkheid en retournering

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
5.2 Voor alle materialen met een herkomst buiten Nederland behouden wij ons het recht voor te bepalen of deze materiaal technisch geschikt zijn voor gebruik.

5.3 Retournering van bestellingen kunnen alleen binnen 14 dagen na ontvangst. Het is ook toegestaan binnen 14 dagen slechts te melden dat u de bestelling, of een deel hiervan, wilt retourneren. In dat geval dient u binnen 14 dagen na uw melding uw retourneren te voltrekken. Voor luisterbijbels geldt een retourneringstermijn van 30 dagen in totaal. U dient retourneringen zelf te frankeren en goed verpakt te zenden aan ZBB, Postbus 141, 6860 AC te Oosterbeek. De kosten voor retournering draagt u zelf, tenzij er sprake was van een fout/gebrek in het geleverde of er een verkeerd artikel is verstuurd. Dan vergoeden wij u de door u gemaakte frankeerkosten voor retournering. Wanneer u van de complete bestelling afziet en deze retourneert, krijgt u van ons de complete aanschafkosten retour (dus incl. de verzendkosten van ons naar u toe). Indien u slechts een deel retourneert, ontvangt u alleen de aanschafkosten van de geretourneerde producten retour (dus niet de verzendkosten van ons naar u toe).

5.4 Herroepingsrecht/retournering zoals in punt 5.3 beschreven geldt alleen voor particulieren.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u verder naar artikel 4.1 en 4.2.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.3 Bijbels en materialen uit het buitenland hebben lang niet altijd dezelfde kwaliteit zoals we deze in Nederland gewend zijn. In sommige gevallen kunnen de Bijbels en materialen tevens niet meer in perfecte staat zijn door beschadigingen tijdens het transport naar Nederland.
U bent echter altijd vrij gebruik te maken van uw zichttermijn.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.

8.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Goederen af te halen

10.1 Wanneer u bij uw bestelling ervoor kiest de goederen af te halen en dus niet te laten versturen, zijn deze voorwaarden niet van toepassing en geldt hetgeen in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd omtrent verkoopovereenkomsten.


Onze adresgegevens:

Stichting ZakBijbelBond Nederland
Postbus 141
6860 AC  Oosterbeek
Nederland 

Tel.: 026 3338048