Categorieën

ANBI

ANBI

De ZakBijbelBond is opgericht in 1914 en in 2004 gefuseerd met Gospel for Guests.
Statutaire naam: Stichting ZBB-Gospel for Guests
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41199044

Fiscaal nummer: 802853985

Postadres: Postbus 141, 6860 AC  Oosterbeek

Bestuur:
Dhr. C. Weeda - voorzitter
Mevr. W. Meijboom-Pannekoek - penningmeester
Mevr. A.C. Baksteen - secretaris
Dhr. F. Baksteen - alg. bestuurslid
Dhr. H. van der Woude - alg. bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft slechts 1 werknemer in vaste dienst.

Deze eenkoppige directie ontvangt een bescheiden salaris, hetgeen voor een functie bij een non-profit organisatie als normaal beschouwd mag worden.

----

Missie & doelstellingen:


ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft als doelstelling mensen te stimuleren God's Woord te lezen of te beluisteren, bij zich te dragen en te delen met anderen.

----

Hieraan geeft de stichting invulling door:

Beschikbaar maken van Bijbels en/evangelisatiemateriaal in alle hier benodigde talen welke gemiddeld tegen kostprijs geleverd worden.
Project Lees-Draag-Deel: Christenen oproepen het Johannes-evangelie te lezen, bij zich te dragen en door te geven.
Project: AudioBijbels voor Afrika - Het gratis verstrekken van AudioBijbels welke door zendelingen in Afrika gratis verstrekt worden aan hen die God's Woord niet kunnen lezen.
Project: AudioBijbels voor Azië - Het gratis verstrekken van AudioBijbels welke door zendelingen in Azië gratis verstrekt worden aan hen die God's Woord niet kunnen lezen.
Het Bijbelfonds: Gratis Bijbels voor hen die er geen hebben en graag in het bezit komen van een Bijbel.

----

De manier waarop de instelling geld werft:

Fondsen worden geworven onder de eigen achterban. N.a.v. de gebeds-en nieuwsbrieven ontvangen we giften vanuit onze achterban.
Tevens kan via onze webshop gedoneerd worden voor de activiteiten van de stichting.

Daarnaast probeert de stichting wanneer mogelijk een redactioneel stuk in de media (landelijke kranten e.d.) te plaatsen, waaruit ook weer giften binnen komen om de activiteiten te kunnen voortzetten.

----

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

Stichting ZBB-Gospel for Guests houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Alle fondsen en gelden die binnenkomen zullen worden aangewend voor het op voorraad nemen en kunnen leveren van Bijbels in allerlei talen en het gratis verstrekken van luisterbijbels aan de genoemde projecten. Het vermogen van de stichting zit metname in de voorraad met Bijbels in allerlei talen. Zie hiervoor onze jaarverslagen hieronder.

----

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015

----

Voor een actueel verslag van onze werkzaamheden kunt u onze gebeds- en nieuwsbrieven hier bekijken:

2011-1
2011-2
2011-3

2012-1
2012-2

2013-1
2013-2

2014-1
2014-2


2015-1
2015-2

2016-1
2016-2

----

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor:

info@zakbijbelbond.nl

026 3338048 (op werkdagen van 9:00 - 17:00 uur)